530 650 659 biuro@alpiszczytno.pl
Zaznacz stronę

Alpi

Zewnętrzna księgowość to Twój wewnętrzny spokój

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI PODATKI

SKALA PODATKOWA

(osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

 

Podstawa obliczenia podatku:

do 120 000,00zł  Podstawa x 12% podatku minus kwota zmniejszająca podatek 5 100zł

ponad 120 000,00zł  Kwota 15 300,00zł + 32% podatku nadwyżki ponad 120 000zł

Kwota wolna od podatku 30 000 zł

 

PODATEK  LINIOWY

(działalność gospodarcza osób fizycznych)

19% podstawy opodatkowania

PODATEK CIT

(działalność gospodarcza osób prawnych)

19%    podstawy opodatkowania

9%   podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

              MAŁY  PODATNIK  ( PIT )

Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

limit 2 000 000 euro obowiązujący w 2022r. wynosi odpowiednio:

2 000 000 x 4,5941 = 9 188 200,00 czyli po zaokrągleniu: 9 188 000 zł

MAŁY  PODATNIK  ( VAT )

Małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła            w poprzednim roku podatkowym wyrażonej     w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

1 200 000 x 4,5941 = 5 512 920,00 czyli po zaokrągleniu: 5 513 000 z

 

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

SKŁADKI  SPOŁECZNE 

I.  Dla osób, które nie korzystają              z żadnych ulg i opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Podstawa wymiaru:  3 553,20zł

Składka emerytalna (19,52%)          693,58zł

Składka rentowa (8%)                       284,26zł

Składka chorobowa (2,45%)              87,05zł (dobrowolna)

Składka wypadkowa (1,67%)             59,34zł

Składka na Fundusz Pracy (2,45%)   87,05zł

Razem składki za miesiąc:       1 211,28zł  lub  1 124,23zł bez ubezpieczenia chorobowego

*składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczana według nowych zasad

II.  Dla osób, które korzystają                     z preferencyjnej podstawy, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Podstawa wymiaru:  903,00zł

Składka emerytalna (19,52%)          176,27zł

Składka rentowa (8%)                         72,24zł

Składka chorobowa (2,45%)              22,12zł (dobrowolna)

Składka wypadkowa (1,67%)             15,08zł

Razem składki za miesiąc:                  285,71zł    lub  263,59zł bez ubezpieczenia chorobowego

*składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczana według nowych zasad

III.  Dla osób, które nie korzystają z ulgi na start

Ulga na start zwalnia z opłacania za 6 miesięcy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe).

*składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczana według nowych zasad

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

SKŁADKI  ZDROWOTNE

Wprowadzono nowy rok składkowy:        1 luty  – 31 stycznia roku następnego, wiąże się to z faktem ustalania składki na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni.

ZASADY OGÓLNE

Podstawa: 9% dochodu

Dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, które nie zostały zaliczone do kosztów.

*nie mniej niż 9% podstawy minimalnego wynagrodzenia tj. 270,90zł

PODATEK LINIOWY

Podstawa: 4,9% dochodu

Dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, które nie zostały zaliczone do kosztów.

*nie mniej niż 9% podstawy minimalnego wynagrodzenia tj. 270,90zł

KARTA PODATKOWA

Podstawa: 9% podstawy minimalnego wynagrodzenia tj.:   270,90zł

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Podstawa: Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, która w 2022r. wynosi 6 221,04 zł

Przychód rocznie:

0 -60 000zł                     335,94 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia

60 000zł – 300 000zł    559,89 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia

ponad  300 000zł      1 007,81 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE, ARTYŚCI, WSPÓLNICY SPÓŁEK

Podstawa: 9% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, która w 2022r. wynosi 6 221,04 zł

Składka: 9% kwoty   6 221,04zł  =  559,89zł

 

kontakt

13 + 12 =

Biuro Rachunkowe ALPI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Ul. 1 Maja 6/5
12-100 Szczytno


Tel. 530 650 659